דברו אתנו בפייסבוק

תנאי שימוש

ניו-פארם דראגסטורס בע"מ (להלן: "ניו-פארם") מקדמת בברכה את הגולשים באתר האינטרנט שלה (להלן: "האתר"). בשימוש באתר, מסכים המשתמש באתר (להלן:"המשתמש") לתנאים המפורטים בתקנון זה.

  כללי

 1. ניו-פארם שומרת לעצמה את הזכות לשנות מפעם לפעם את תנאי השימוש, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. החל ממועד שינוי תנאי השימוש, יחייב הנוסח החדש שלהם.
 2. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד אולם מתייחסים כמובן לנשים ולגברים כאחד.
 3. על תנאי השימוש יחולו דיני מדינת ישראל בלבד, ומקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להם הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב - יפו.
 4. המשתמש ישפה את ניו-פארם, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה.
 5. פרטיות

 6. ניו-פארם תהיה רשאית להשתמש בפרטים שימסרו לה ע"י גולשי האתר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה, לצורך ניתוחים סטטיסטים לשימושה ולשימוש צדדים שלישיים.
 7. הגבלת אחריות

 8. ניו-פארם אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשביה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת או ייפגע מכל סיבה אחרת, וניו-פארם לא תהא אחראית לכל נזק שייגרם למשתמש או לצדדים שלישיים עקב כך.
 9. ניו-פארם אינה מתחייבת שהמידע המפורסם באתר לא יכלול טעויות או מידע לא מדויק או לא עדכני, וניו-פארם לא תהא אחראית לכל נזק שייגרם למשתמש או לצדדים שלישיים עקב כך.
 10. קניין רוחני

 11. כל זכויות היוצרים באתר הינן של ניו-פארם ו/או של ספקיה. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ"ל בלא קבלת הסכמתה המפורשת של ניו-פארם בכתב ומראש.
 12. שירות "מרשמים אונליין"

 13. בכוונת ניו-פארם להפעיל שירות שליחת מרשמי תרופות דרך האתר. השירות יאפשר למשתמש שברשותו מרשם רפואי תקף לשלוח את פרטי המרשם שקיבל, ולרכוש את התרופות בסניף אותו יבחר מבין רשימת הסניפים הנותנים את השירות.
 14. לצורך שימוש בשירות, יקליד המשתמש את פרטי המרשם לרבות מספר רופא ומספר מרשם באפליקציה ייעודית שתפורסם באתר, או לחלופין, ישלם את המרשם סרוק באמצעות האתר או באמצעות פקס. המשתמש ימלא את הפרטים האישיים הדרושים ויבחר את הסניף ממנו הוא מעוניין לאסוף את התרופות מבין הסניפים הנותנים את השירות, ואת הזמן בו נוח לו להגיע לסניף, בהתאם לזמני הפעילות בסניף.
 15. על הלקוח להגיע לסניף אותו בחר במועד שתואם ולרכוש את התרופות, אחרת יהיה רשאי הרוקח להשיב את התרופות למקומן.
 16. ניו-פארם אינה מתחייבת כי השירות יפעל ללא הפרעות, תקלות או טעויות וכן אינה מתחייבת כי הוא יהיה זמין בכל עת מכל הסניפים.
 17. ניו-פארם אינה אחראית לכל נזק שייגרם למשתמש או לצדדים שלישיים כתוצאה מהשימוש בשירות.